Privacy

Het bedrijf is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verzameling, verwerking en het gebruik op grond van uw bezoek aan onze website is voor ons zeer belangrijk.

Hieronder vindt u informatie welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en hoe ze worden gebruikt.

1. Verantwoordelijke

Firma
Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
74172 Neckarsulm
Telefoon: 07132-3250
Fax: 07132-325150
E-mail: info@binder-connector.de

2. Toezichthouder gegevensbescherming

datenschutzbeauftragter@binder-connector.de 

3. Verzamelen van gegevens op de website

Elke keer als onze website wordt opgevraagd verzamelt ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie over het computersysteem van degene die de website opvraagt.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

Gegevensverwerking serverlogboekbestand omvat:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag 
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Besturingssysteem en de status van toegang ervan / HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website vanwaar de aanvraag komt (‘Referrer-URL’) 
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

De gegevens worden ook in de logboekbestanden van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logboekbestanden is Art. 6 lid 1 punt f) EU-AVG.

4. Gegevensverwerking en doel, rechtsgrondslag

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een operationele website evenals onze content en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt ‒ op gezette tijden ‒ uitsluitend plaats na toestemming van de gebruiker door deze aan ons beschikbaar te stellen middels de formulieren op onze website.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het contractbeheer of facturatiedoeleinden, met inachtneming van Art. 28 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot het verwerken van de opdracht, of indien u er eerder mee heeft ingestemd. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht. Het doorgeven van gegevens aan bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van bindende wettelijke bepalingen of indien wij daartoe verplicht worden door een gerechtelijk bevel. Om de informatieplicht en verklaring van instemming aan te kunnen tonen, bewaren wij uw IP-adres op het moment van verzending van onze formulieren conform Art. 6 lid 1 punt  f) EU-AVG tot het verstrijken van de verjaringstermijn.

a) Contactformulier 

De persoonsgegevens die van u verzameld zijn, bijvoorbeeld op basis van het verzonden e-mailbericht via de rubriek ‘Contacten’ van ons contactformulier, zullen we uitsluitend gebruiken om u de gewenste producten of diensten beschikbaar te leveren, of voor andere doeleinden waarvoor u uw instemming verleend heeft, tenzij er andere wettelijke verplichtingen bestaan. Onze medewerkers zijn door ons verplicht tot discretie en tot het in acht nemen van vertrouwelijkheid. Een verdere verwerking van de door u verstrekte gegevens vindt plaats als uit de aanvraag nadere interesse in onze producten ontstaat en op deze wijze een precontractuele overeenkomst tot stand komt.

b) Brochure aanvragen
Om een van onze brochures te bestellen, vult u de in het formulier gespecificeerde gegevens in.

c) Proefpakket aanvragen
Als u een van onze producten in handen wenst te krijgen, vult u de in het formulier gespecificeerde gegevens met betrekking tot de aanvraag van het proefpakket in. Wij zullen u dan een monster toesturen.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 lid 1 punt a), b), f) EU-AVG.

De gegevens zoals vermeld in onze formulieren verwijderen we in de meeste gevallen na het beantwoorden van uw aanvraag, behalve indien uit uw verzoek een contractuele relatie blijkt. In dit geval bewaren we uw gegevens tot het einde van de wettelijke en contractuele bewaringstermijnen.

5. Verwijdering van gegevens en bewaring van gegevens

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG bewaart persoonsgegevens zolang het nodig is om een door u gewenste dienst uit te voeren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, tenzij er sprake is van andersluidende wettelijke verplichtingen. Voor de bewaring en verwijdering van het Google-cookie, zie 9.

6. Recht op herroeping en bezwaar

U bent gerechtigd de instemming met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1), punt a) EU-AVG te allen tijde en met vooruitwerkende kracht geheel of gedeeltelijk in te trekken. Ook mag u, met inachtneming van de in Art. 21 (1) EU-AVG genoemde voorwaarden, een verwerking conform Art.  (1), punt e), f) weerspreken.   

7. Zekerheid

Het bedrijf implementeert technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden doorlopend verbeterd aan de hand van ontwikkelingen op technisch gebied.

8. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver naar uw pc worden verzonden en in de meeste gevallen worden opgeslagen op uw harde schijf. Het gaat daarbij niet om programma’s die op de pc van de gebruiker schade kunnen aanrichten. Cookies maken het mogelijk om vast te stellen of u onze website opnieuw bezoekt. Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die het mogelijk maken het surfgedrag van gebruikers te analyseren.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens gecommuniceerd worden:

Wanneer onze website bezocht wordt, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming vastgelegd voor verwerking van persoonsgegevens die in deze context worden gebruikt. In dit verband volgt daarop ook een verwijzing naar deze privacyverklaring.

9. Google Analytics

Daarnaast gebruiken we op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens gecommuniceerd worden:

 • Frequentie van paginabezoeken
 • Aantal gebruikers
 • Mate van verlaten van de pagina (pagina wordt na een bezoek weer afgesloten) 
 • Sessieduur (gemiddelde duur van alle gebruikers)
 • Land van waaruit de webpagina werd opgeroepen
 • Gebruik van websitefuncties
 • Welke pagina hoe vaak opgeroepen wordt
 • Van welke webpagina gebruiker komt
 • Booking Conversion Rate (hoeveel gebruikers van de website een dienst boeken)
 • Uit welke regio de gebruiker komt
 • Apparaat en type apparaat waarmee de gebruiker onze website bezoekt

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’ ‒ tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgezet naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt gebruikgemaakt van de IP-anonimisering ‘_anonymizeIp()’ van Google, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingeperkt wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingeperkt. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie benutten om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapportages over websiteactiviteiten samen te stellen, en om meer met het websitegebruik en het internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder ter beschikking te stellen. Het in het kader van Google Analytics vanuit uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google is de ontvanger van deze gegevens.

De door het cookie verwerkte gegevens worden verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat de overheid of geheime diensten toegang hebben tot deze gegevens. De door het cookie verwerkte gegevens worden in overeenstemming met het Privacy Shield in de Verenigde Staten verstrekt. Meer informatie over de certificering kunt u vinden op www.privacyshield.gov/participant. De door het cookie verwerkte gegevens worden door ons na 26 maanden verwijderd, of na intrekking van de toestemming. Eenmaal per maand controleren we of de cookiegegevens eventueel dienen te worden verwijderd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met vooruitwerkende kracht intrekken. U wordt verzocht onze cookie-tool hiervoor te gebruiken, of download de browser-add-on via de volgende link: [browser-plug-in downloaden]. Deze add-on voorkomt het installeren van de Google-cookie.

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is Art. 6 lid 1 punt f) DSGVO.

We verwerken de diverse Google Analytics-cookies op grond van uw instemming volgens Art. 6 lid 1 punt  a) EU-AVG om onze website te evalueren, en het bereik en de efficiëntie voor advertenties te verbeteren. Bij het oproepen van onze webpagina wordt de tekst voor toestemmings getoond; indien u ‘Wijzigen’ kiest en de cookie-schuifregelaar instelt op ‘Noodzakelijk’, worden de Google Analytics-cookies niet geïnstalleerd en de onder 9. beschreven gegevensverwerking blijft achterwege. De Google-cookie wordt alleen geïnstalleerd als u doelbewust de schuifregelaar op ‘Statistieken’ instelt en op ‘Opslaan en sluiten’ klikt.

Hier vindt u informatie over de producten van derdenproviders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: + 353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:

www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Toestemming

Door de instelling in de cookie-tool stemt u ermee in dat de in de gegevensbeschermingsverklaring onder 8. en 9. beschreven cookies door Google Analytics geïnstalleerd mogen worden. Weigering van de toestemming beïnvloedt het gebruik van de website niet nadelig, aangezien de toestemming alleen geldt voor de webpagina-analyse-tools, en de pagina ook zonder deze tools functioneert.  

11. Herroepen toestemming

U kunt op elk gewenst moment de toestemming die u hebt verstrekt intrekken. U heeft de mogelijkheid schriftelijk uw weigering kenbaar te maken via de contactgegevens zoals vermeld bij het impressum van Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG: widerruf@binder-connector.de. De rechtmatigheid van de verwerking verricht op basis van de toestemming voor de terugtrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming.

12. Links

Deze pagina bevat verwijzingen naar webpagina’s van externe beheerders. De links zijn voordat er toegang toe werd verleend zorgvuldig gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat achteraf inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht door de respectieve beheerders. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van de firma. Enige aansprakelijkheid voor de inhoud of de juistheid van het privacybeleid van websites van derden wordt afgewezen. Voor informatie over het privacybeleid van andere aanbieders dient u de respectieve website te controleren, of neem contact op met de desbetreffende aanbieder.

13. Rechten belanghebbenden

Het bedrijf biedt zijn klanten het recht op informatie, rectificatie, opheffing van gegevensportabiliteit of beperking van de verwerking, evenals het recht op beroep tegen gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) punt e), f) EU-AVG. Het desbetreffende verzoek kunt u sturen naar:

datenschutz@binder-connector.de 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of dat uw privacyrechten op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten.